ابراهیم ‏آبادیغ., داودآبادیم. و شالپوشش. (2016) “شناسایی فرصت‏ های اقتصادی از دست رفته‏ ی پروژه‏ های در جریان تکمیل صنعت آب و فاضلاب”, آب و توسعه پایدار, 3(1), صص 1-8. doi: 10.22067/jwsd.v3i1.59408.