ابوالحسنیل. و خلیلیا. (2016) “بررسی روش‌های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش”, آب و توسعه پایدار, 3(1), صص 9-22. doi: 10.22067/jwsd.v3i1.59415.