شاهنوشین., نقویس. و رحمتیا. ا. (2016) “بازخوردهای کلان اقتصادی- زیست‌محیطی اتخاذ سیاست "افزایش جمعیت" در ایران”, آب و توسعه پایدار, 3(1), صص 31-46. doi: 10.22067/jwsd.v3i1.59426.