تهامی پور زرندیم. و قربانیم. (2016) “اندازه‏ گیری و تحلیل جایگاه تجارت آب مجازی در بخش صنعت و معدن ایران”, آب و توسعه پایدار, 3(1), صص 59-72. doi: 10.22067/jwsd.v3i1.59427.