کشاورزع., شریعتمدارم., خسرویع., شیخی مهرآبادیا., بیکی خشکا., شعبانیم., بخشایشم., کیان‌پورر. و فکاریب. (2016) “برآورد ارزش اقتصادی آب از دست‏ رفته‌ی ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی (زراعی و باغی آبی) از مرحله برداشت تا قبل از مصرف”, آب و توسعه پایدار, 3(1), صص 73-82. doi: 10.22067/jwsd.v3i1.59431.