ماجدو. و گلزاری قلعه‌جوقیس. (2016) “تحلیل اقتصادی و زیست‌محیطی جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب”, آب و توسعه پایدار, 3(1), صص 83-92. doi: 10.22067/jwsd.v3i1.59446.