کیانیغ. (2016) “نقش بازار در تخصیص بهینه منابع آب و عوامل موثر بر کارایی بازار آب”, آب و توسعه پایدار, 3(1), صص 93-102. doi: 10.22067/jwsd.v3i1.59447.