نظریم. (2016) “بازار آب در تئوری و عمل: شکست بازار و سیاست عمومی”, آب و توسعه پایدار, 3(1), صص 103-114. doi: 10.22067/jwsd.v3i1.59448.