قدوسیح. و داوریح. (2016) “تحلیل انتقادی آب مجازی از منظر سیاست‌گذاری”, آب و توسعه پایدار, 3(1), صص 47-58. doi: 10.22067/jwsd.v3i1.59520.