ظفرنژادف. (2016) “نقدی بر طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی ایران”, آب و توسعه پایدار, 3(1), صص 124-129. doi: 10.22067/jwsd.v3i1.59556.