قزل سوفلوع. (2016) “بررسی برخی ابعاد فنی و اقتصادی شیرین سازی و انتقال آب دریا به مناطق مرکزی ایران”, آب و توسعه پایدار, 3(1), صص 130-130. doi: 10.22067/jwsd.v3i1.59557.