شاهنوشین. و پاکروحش. (2016) “سرمقاله و یادداشت کوتاه”, آب و توسعه پایدار, 3(1), ص الف-پ. doi: 10.22067/jwsd.v3i1.59558.