ایلدرمیع. و قربانیم. (2017) “اهمیت اکوتوریسم منابع آبی در توسعه گردشگری مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: استان همدان)”, آب و توسعه پایدار, 4(2), صص 139-150. doi: 10.22067/jwsd.v4i2.59783.