باستانیش. (2017) “مروری بر تاریخچه ابداعات و نوآوری ‏ها در زمینه آبیاری زیرسطحی”, آب و توسعه پایدار, 4(2), صص 69-80. doi: 10.22067/jwsd.v4i2.60669.