فلاحم. و فاخران اصفهانیس. (2017) “ارزیابی کیفیت آب تالاب بین المللی انزلی با استفاده از شاخص های کیفی”, آب و توسعه پایدار, 4(2), صص 23-30. doi: 10.22067/jwsd.v4i2.61307.