جعفری اصلج., سامی کشکولیب. و بهرامیم. (2017) “کنترل بهینه فشار با هدف حداقل‌سازی نشت در شبکه‌های توزیع ‌آب”, آب و توسعه پایدار, 4(2), صص 49-56. doi: 10.22067/jwsd.v4i2.61886.