دیندارلوع. و دستورانیم. (2017) “بررسی کارایی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال در تأمین کیفیت پساب برای مصارف آبیاری (مطالعه موردی: تصفیه‏ خانه فاضلاب کرمانشاه)”, آب و توسعه پایدار, 4(2), صص 31-40. doi: 10.22067/jwsd.v4i2.61986.