مسلمیح. (2017) “مروری بر تأثیر طرح‌های آبخوانداری بر روند تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک”, آب و توسعه پایدار, 4(2), صص 57-68. doi: 10.22067/jwsd.v4i2.62151.