شفیعیم. و قراریش. (2017) “مروری بر مفاهیم مدل‌سازی هیدرولوژی در حوضه‌های آبریز : بخش اول معرفی فرآیند مدل سازی”, آب و توسعه پایدار, 4(2), صص 95-102. doi: 10.22067/jwsd.v4i2.62154.