رادمنشف., صدریس. و شهبازیع. (2017) “ارزیابی آسیب ‏پذیری آبخوان دشت جارمه توسط روش ‏های دراستیک و سینتکس”, آب و توسعه پایدار, 4(2), صص 111-120. doi: 10.22067/jwsd.v4i2.62561.