درخشانه., داوریک., هاشمی ‏نیاس. م. و ضیائیع. ن. (2018) “حداکثر خشکسالی محتمل مبنایی برای تخمین و حفظ ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی”, آب و توسعه پایدار, 4(2), صص 121-130. doi: 10.22067/jwsd.v4i2.62564.