شاهدیم. و طالبی حسین آبادف. (2017) “یادداشت تحلیلی: آشنایی با مفاهیم پایه در سیستم منابع آب”, آب و توسعه پایدار, 3(2), صص 117-119. doi: 10.22067/jwsd.v3i2.63304.