اسماعیلیک. و میبدیج. (2017) “سرمقاله و یادداشت کوتاه”, آب و توسعه پایدار, 3(2), ص الف-پ. doi: 10.22067/jwsd.v3i2.63320.