داودآبادیم., سجادی ‏فرس., قانعع. ا. و شالپوشش. (2017) “رویکردهای اقتصاد چرخشی فاضلاب در توسعه ی پایدار”, آب و توسعه پایدار, 4(2), صص 1-12. doi: 10.22067/jwsd.v4i1.1.65197.