شهرجردیر., ابراهیم ابادیغ. و شهبازیس. (2017) “ارزیابی هزینه‏ های کیفیت و انتخاب گزینه مناسب برای کاهش هزینه ‏ها با مدل ‏های تحلیل سلسله مراتبی و شباهت به گزینه ‏های ایده‏ آل فازی (مطالعه‏ موردی: شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی)”, آب و توسعه پایدار, 4(2), صص 13-22. doi: 10.22067/jwsd.v4i2.66178.