داوریک. و طباطباییس. ع. (2018) “سرمقاله و یادداشت کوتاه”, آب و توسعه پایدار, 4(2), ص الف-پ. doi: 10.22067/jwsd.v4i2.72218.