درخشانه. (2018) “یادداشت تحلیلی: ابهام ‏زدایی از مفاهیم پایه در حوزه مدیریت آب: «گروداران آب چه کسانی هستند؟»”, آب و توسعه پایدار, 4(2), صص 161-165. doi: 10.22067/jwsd.v4i2.72219.