شفیعیم. (2018) “یادداشت تحلیلی: پاسخ در طبیعت نهفته است: تأملی بر موضوع روز جهانی آب 2018 در بستر «توسعه پایدار»”, آب و توسعه پایدار, 4(2), صص 166-168. doi: 10.22067/jwsd.v4i2.72220.