توسعه پایدارآ. (2018) “بخش ویژه:ضرورت تغییر در سیاست های آبی کشور”, آب و توسعه پایدار, 4(2), صص 169-190. doi: 10.22067/jwsd.v4i2.72223.