شرکت آب و فاضلاب مشهد . و قهرمانب. (2018) “گزارش: آبفا مشهد، منتخب وزارت نیرو به عنوان شرکت پژوهشی برتر/معرفی کتاب: "رگرسیون چندگانه، مفاهیم و کاربردها در مهندسی آب"”, آب و توسعه پایدار, 4(2), ص 191. doi: 10.22067/jwsd.v4i2.72224.