شرکت آب و فاضلاب مشهد . (2018) “فراخوان اولویت‌های پژوهشی سال 1397 شرکت آب و فاضلاب مشهد”, آب و توسعه پایدار, 4(2), ص 192. doi: 10.22067/jwsd.v4i2.72225.