[1]
دحیماویع., غنیانم., مهراب قوچانیا., و زارعیح., “فرآیند بکارگیری مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی اجرای طرحهای توسعه منابع آب مناطق روستائی استان خوزستان”, jwsd, ج 1, ش 3, صص 9-16, جولای 2015.