[1]
بوستانیآ. و خداشناسس., “بررسی روش نشت یابی در شبکه آب تحت فشار برمبنای رابطه فشار- نشت (ارائه کد بهینه یابی مکان یابی نشت)”, jwsd, ج 2, ش 1, صص 59-66, سپتامبر 2015.