[1]
شریعتیح. و خداشناسس. ر., “بررسی روش های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل”, jwsd, ج 1, ش 3, صص 43-52, جولای 2015.