[1]
زارعش. و حیاتید., “تجربه موفق مدیرت مشارکتی آبیاری: مطالعه موردی شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی مجن- شاهرود”, jwsd, ج 1, ش 3, صص 83-88, جولای 2015.