[1]
قزل سوفلوع. و مغربیم., “معرفی سامانه ارزیابی طرح‌های مطالعاتی در بخش آب (یادداشت فنی)”, jwsd, ج 2, ش 1, صص 95-102, سپتامبر 2015.