[1]
جمالیغ. و زمانیس., “عوامل موثر بر الگوی مصرف آب و بهینه‌سازی آن در بخش خانگی مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان بوشهر)”, jwsd, ج 2, ش 1, صص 81-86, سپتامبر 2015.