[1]
ناصرید. ا., “تطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و آبریز (یادداشت فنی)”, jwsd, ج 1, ش 3, صص 89-91, جولای 2015.