[1]
قلی پورا. و علامتیانا., “بررسی اثر تغییرات درجه حرارت و زبری کانال بر کیفیت فاضلاب تصفیه‌خانه پرکندآباد مشهد با استفاده از مدل‌سازی عددی”, jwsd, ج 2, ش 1, صص 51-58, سپتامبر 2015.