[1]
داودآبادیم., شالپوشش., و بلورچیح., “بهبود ارزیابی عملکرد مالی با انتخاب نماینده‌ی شاخص‌ها با رویکرد تئوری تحلیل رابطه‌ی خاکستری (مطالعه موردی: شرکت‏ های آب و فاضلاب شهری)”, jwsd, ج 2, ش 1, صص 9-16, سپتامبر 2015.