[1]
یوسف زاده چابکم., باقریع., و داوریک., “ارزیابی سیستم منابع آب محدوده‌ی مطالعاتی آبخوان مشهد با رویکرد به ‌هم ‌پیوسته براساس چارچوب حسابداری آب”, jwsd, ج 2, ش 1, صص 25-32, سپتامبر 2015.