[1]
براتیخ., طاهری سودجانیه., و شایان نژادم., “معادلات اساسی بکار گرفته شده در مدل SWAP و راهنمای کاربردی مدل”, jwsd, ج 2, ش 1, صص 67-80, سپتامبر 2636.