[1]
شهرجردیر., رئوفی‌نیام., سجادی فرس. ح., و خلیلیع., “رویکرد روش های کیفی و تصمیم گیری فازی برای انتخاب پروژه های BOT و BOO مبتنی بر ریسک در صنعت آب و فاضلاب”, jwsd, ج 1, ش 3, صص 17-26, جولای 2015.