[1]
قلعه بان تکمه داشم., طاهری تیزروع., و زارع ابیانهح., “چهارچوب مدل‌‌های عامل‌بنیان در شبیه‌سازی رفتار ذینفعان برای مدیریت منابع آب”, jwsd, ج 2, ش 1, صص 87-94, سپتامبر 2015.