[1]
لاله زاریر., “تأثیر قیمت آب تحت سناریوهای مختلف تخصیص آب بر بهره‫وری اقتصادی الگوی کشت دشت باغملک”, jwsd, ج 3, ش 2, صص 9-18, دسامبر 2016.