[1]
نیكخواهم., رحیمیانم., روستام., و رزاقیانح., “ارزیابی برخی راهکارهای مدیریتی افزایش شاخص کارآیی مصرف آب مزارع گندم در شرایط شور”, jwsd, ج 1, ش 3, صص 53-58, مارس 2015.