[1]
عمرانیان خراسانیب. ک. ح., “یادداشت تحلیلی: «حکمرانی خوب» و «مدیریت آب»”, jwsd, ج 1, ش 3, صص 94-95, جولای 2015.