[1]
باقریع., نیشابوریش., جمشیدیم., و شریعتیم. ح., “سرمقاله و یادداشت‌های کوتاه”, jwsd, ج 1, ش 3, ص الف-پ, مارس 2015.