[1]
قزل سوفلوع. و رضوی نبویس. م., “سرمقاله و یاداشتهای کوتاه”, JWSD, ج 2, ش 1, ص الف-پ, سپتامبر 2015.