[1]
پیرعلی زفره ئیا. و ابراهیمی درچهع., “معرفی چند شاخص‌ زیستی مناسب برای ارزیابی‌کیفیت‌آب‌رودخانه”, jwsd, ج 3, ش 2, صص 35-42, دسامبر 2016.